Lög

Lög Ungmennafélagsins Snæfells.

1. gr.

Félagið heitir Snæfell, skammstafað UMF.Snæfell.  Heimili þess og varnarþing er í Stykkishólmi.
 
Markmið
2. gr.
Markmið félagsins eru:
a)  Að vera hvatning fyrir félaga til að vinna að frelsi, framförum og heill þeirra sjálfra og þjóðar, af mannúð og réttlæti
b) Að vernda þjóðlega menningu.
c) Að auka áhuga félaga og almennings á líkamsrækt og stuðla að alhliða íþróttaiðkun.
d) Að vinna gegn allri tóbaksnotkun, neyslu áfengis og annarra skaðnautna.
e) Að vinna að markmiðum og stefnuskrá Ungmennafélags Íslands með kjörorðunum ´´Íslandi Allt´´
 
3. gr.
Markmiðum sínum hyggst félagið ná með fundarhöldum, námskeiðum, íþróttaæfingum, félagsstarfi og framkvæmdum þeim tengt.
 
Merki
4. gr.
Merki félagsins er skjaldarmerki, blátt, rautt og hvítt að lit.  Í efri hluta merkisins er Snæfellsjökull, út frá honum standa geislar.  Í neðri hluta er sól sem geislar út frá.  Milli geisla og yfir þá er ritað UMF. Snæfell.  Stjórn félagsins getur veitt heimild til deilda til notkunar á merkjum sem eru byggð á ofangreindum grunni.  Merkið er hluti af lögum þessum og fylgir þeim.
 
5. gr.
Aðallitir í keppnisbúningum skulu vera hvítur, rauður og blár í peysu en buxur rauðar.  Félagsmerki skal áfest vinstra megin á barmi búnings.  Hverri deild innan félagsins er heimilt að útfæra ofangreinda aðalliti á keppnis- og æfingabúningum með samþykki stjórnar félagsins.
 
Félagar
6. gr.
Félagsmaður getur hver sá orðið sem æskir þess og samþykkir að hlýta lögum og reglugerðum félagsins, sem í gildi eru á hverjum tíma.  Beiðni um aðild skal leggja fyrir stjórnarfund til samþykktar.  Stjórn skal halda skrá yfir félaga.
 
7. gr.
Hver sá sem hyggst taka þátt í reglubundnum æfingum eða keppa á vegum eða fyrir hönd félagsins verður að vera skráður félagi.
 
8. gr.
Heimilt er að skrá styrktarfélaga sem eru undanþegnir þátttöku í störfum á vegum félagsins.
 
9. gr.
Félagsgjald skal ákveðið af aðalfundi ár hvert.
 
10. gr.
Stjórn félagsins er heimilt að veita félagsmanni tiltal, áminningu eða víkja honum úr félaginu hafi hann sannanlega í orði eða verki unnið gegn félaginu eða markmiðum þess og siðareglum. Áður skal siðanefnd skipuð af stjórn taka til meðferðar mál viðkomandi félagsmanns og leggja fram tillögur um aðgerðir til stjórnar ef þörf er á. Nefndinni er heimilt að taka upp mál að eigin frumkvæði eða eftir ábendingu stjórna einstakra deilda eða félagsmanna. Stjórn skal veita félagsmanni andmælarétt áður en tiltal, áminning, tímabundin brottvikning eða brottrekstur er ákvörðuð. Komi til brottvikningar eða brottreksturs getur félagsmaður skotið málum til aðalfundar félagsins.
 
11. gr.
Úrsögn úr félaginu skal tilkynnt til stjórnar þess.  Ósk um félagaskipti skal berast skriflega til stjórnar félagsins og hljóta þar meirihlutafylgi til að vera samþykkt.  Að öðru leiti fara félagaskipti fram skv. lögum sérsambanda sem um ræðir hverju sinni og Snæfell er aðili að.  Félagsmaður sem ekki hefur greitt árgjald (Félagsgjald) til félagsins í tvö ár í röð skal ekki talinn félagsmaður eftir þann tíma.

 

Stjórn/deildir
12. gr.
Stjórn félagsins skipa fjórir menn, formaður, gjaldkeri, ritari og einn meðstjórnandi.  Kjör þeirra fer fram á aðalfundi ár hvert.  Einnig skal kjósa tvo varamenn til stjórnar.  Kosið skal í hvert embætti sérstaklega, utan í kjöri varamanna, þar ræður fjöldi atkvæða hverjir tveir ná kjöri.  Meðstjórnandi er fyrsti varamaður annarra stjórnarmanna.
 
Þeir aðilar sem sæti eiga í stjórn félagsins mega ekki gegna störfum í stjórnum deilda.  Meirihluti atkvæða ræður úrslitum mála i stjórn félagsins, við jöfn atkvæði ræður atkvæði formanns.  Stjórn félagsins er heimilt að skipa nefndir til starfa sem hún telur þörf á.  Skylt er að halda stjórnarfundi minnst einu sinni í mánuði og skal halda gjörðabók um þá.
 
13. gr.
Félagið er deildarskipt eftir íþróttagreinum sem stundaðar eru á vegum þess.  Hver deild félagsins hefur sér stjórn.  Stjórnir deilda skulu vera minnst þrír félagar, þ.e. formaður, gjaldkeri og ritari.  Flestir skulu stjórnarmenn vera fimm.  Bera skal val i stjórnir upp til samþykktar á aðalfundi.
 
14. gr.
Óskir um stofnun nýrra deilda skulu berast til stjórnar félagsins til samþykktar.  Stjórn skal bera samþykki um stofnun deildar upp á aðalfundi.
 
15. gr.
Stjórn félagsins ásamt formönnum deilda mynda framkvæmdastjórn félagsins.  Framkvæmdastjórnarfundi skal halda minnst einu sinni í mánuði og skal halda sérstaka gjörðabók um þá.  Á framkvæmdastjórnarfundum skulu stjórn og deildir gera grein fyrir starfi sínu og stöðu fjármála.
 
16. gr.
Stjórnir deilda skulu vinna að eflingu íþróttagreina, hver á sínu sviði.
Stjórnir deilda sjá um ráðningu þjálfara og annarra til sinna starfa ef þurfa þykir, (og greiðir laun þeirra).  Allir samningar, hverju nafni sem nefnast, sem innihalda greiðslur til þjálfara, leikmanna eða starfsmanna skulu lagðir fyrir aðalstjórn til staðfestingar.
Stjórnir deilda sjá um daglegan rekstur þeirra, skal hver deild sjá um sig sjálf fjárhagslega og hefur tekjur af:
a) Æfingagjöldum
b) Styrktarfélagsgjöldum
c) Ágóða af íþróttamótum viðkomandi deildar.
d) Aðalstjórn vegna sameiginlegra tekna félagsins
e) Öðrum tekjuöflunarleiðum sem ekki rekast á við starf annarra deilda.
 
Upphæð æfingagjalda er háð samþykki stjórnar félagsins.
Hver deild skal tímanlega upplýsa formann eða gjaldkera félagsins um fyrirhugaða fjáröflun deildarinnar hverju sinni, svo ekki komi til árekstra við aðrar deildir.
 
17. gr.
Hver deild skal halda gjörðabók um alla fundi, keppni og annað markvert sem fram fer innan deildarinnar.  Í lok hvers starfsárs skal draga það fram sem markverðast er saman, sem síðan skal tekið upp í sameiginlegri skýrslu félagsins.  Stjórn félagsins tilkynnir um lokaskil á þessum skýrslum.
 
18. gr.
Stjórn félagsins ber að efla félagið á allan hátt og gæta hagsmuna þess í hvívetna.
Stjórn félagsins sem fer með umboð félagsins milli aðalfunda hefur eftirfarandi meginverkefni:
– Hún hefur umráðarétt yfir öllum eignum félagsins og skal sjá um að allir sjóðir þess séu ávaxtaðir í banka eða sparisjóði.
– Kaup og sala fasteigna er bundin aðalfundarsamþykki.
– Hún ræður starfsemi félagsins í aðalatriðum,og í samráði við deildir.
– Hún skal halda félagaskrá.
– Hún tekur ákvörðun um skiptingu sameiginlegra tekna félagsins.
– Hún hefur úrskurðarvald í ágreiningsmálum sem upp kunna að koma innan félagsins.
– Hún sér um framkvæmd á félags- og árgjaldi.
– Hún sér um útgáfu á ársskýrslu félagsins.
– Hún hefur umsjón með útgáfu fréttablaðs félagsins.
– Hún sér um öll samkipti félagsins við bæjaryfirvöld og nefndir bæjarins.
– Hún sér um útvegun og niðurröðun æfingatíma UMF. Snæfells í íþróttamiðstöð.
– Stjórn félagsins er málsvari félagsins gagnvart HSH, UMFÍ, ÍSÍ og öðrum aðilum sem félagið á aðild að.  Deildir félagsins skulu þó vera í beinum tengslum við viðkomandi sérsambönd.
– Stjórn hefur umsjón með aðstöðu (herbergi) UMF.Snæfells í íþróttamiðstöð.
 
Reikningar
19. gr.
Gjaldkeri félagsins fer með prókúru þess.  Gjaldkerar deilda fara með prókúru viðkomandi deilda.
Reikningsár félagsins er almanaksárið.  Þar sem starfsár deilda er annað en reikningsárið, skulu viðkomandi deildir skila milliuppgjöri um áramót, en fullnaðaruppgjöri við lok starfsárs.
Ársreikningur UMF.Snæfells innihalda alla starfsemi þess, þ.e. stjórnar og deilda.
Hver deild skilar reikningum sínum uppsettum til gjaldkera stjórnar a.m.k. tveim vikum fyrir aðalfund.  Gjaldkeri stjórnar gengur frá reikningum félagsins í heild, uppsettum, í hendur endurskoðanda félagsins a.m.k. viku fyrir aðalfund.
 
Aðalfundur
20. gr.
Aðalfundur félagsins hefur æðsta vald í málefnum þess.  Aðalfundur skal haldinn síðustu viku janúar eða fyrstu viku febrúar ár hvert.  Til aðalfundar skal boðað með minnst viku fyrirvara með almennum auglýsingum.  Jafnframt skal auglýst hvar félagar, er þess óska, geti nálgast reikninga félagsins og lagabreytingar.  Rétt til setu á aðalfundi með málfrelsi og tillögurétt hafa allir skuldlausir félagar.  Kjörgengi til aðalfundar og stjórnarstarfa hafa skuldlausir félagar er verða 16 ára á árinu og eldri.  Atkvæði á aðalfundi hafa skuldlausir félagar er verða 15 ára á árinu og eldri.  Stjórn sker úr um kjörgengi félaga.
 
21. gr.
Tillögur til breytinga á lögum félagsins skulu berast stjórn félagsins eigi síðar en viku fyrir aðalfund, og skulu þær undirritaðar af flytjendum.  Heimilt er að taka fyrir á aðalfundi tillögur til breytinga á lögum félagsins sem síðar koma fram ef 2/3 hluti atkvæðisbærra fundarmanna er því samþykkur.
Á aðalfundi ræður einfaldur meirihluti atkvæða úrslitum mála, nema þegar um er að ræða breytingar á lögum félagsins, sem þurfa samþykki 2/3 hluti atkvæðisbærra fundarmanna.
Kosningar til embætta innan stjórnar skulu vera skriflegar/leynilegar ef fleiri en einn er í kjöri til embættis.
Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir:
1. Fundur settur.
2. Athugað kjörgengi  fundarmanna.
3. Kosinn fundarstjóri.
4. Kosinn fundarritari.
5. Deildir flytja ársskýrslur sínar.
6. Stjórn flytur ársskýrslu félagsins.
7. Umræður um liði 5 og 6
8. Gjaldkeri leggur fram reikninga félagsins til samþykktar.
9. Umræður um lið 8 og afgreiðsla.
10. Verðlaunaafhending.
11. Lagabreytingar/reglugerðir (ef fyrir liggja)
12. Ákvörðun um félagsgjald/árgjald
13. Stjórnarkjör.
a) Kosinn formaður.
b) Kosinn gjaldkeri.
c) Kosinn ritari.
d) Kosinn meðstjórnandi
e) Kjörnir tveir varamenn.
f) Staðfesting á stjórnum deilda.
14. Kjörnir tveir endurskoðendur og tveir til vara.
15. Önnur mál.
16. Fundargerð lesin upp til samþykktar.
17. Fundarslit.
 
Fundarstjóri getur ákveðið að ávörp gesta fari fram á milli ofangreindra liða, þyki það henta.

 
Ýmis ákvæði
22. gr.
Stjórn félagsins setur reglugerðir um val á íþróttamanni ársins, um viðurkenningar á vegum félagsins s.s. heiðursfélaga, og aðrar þær reglugerðir sem þurfa þykir til nánari útlistinga á lögum þessum.  Reglugerðir skal bera upp á aðalfundi til samþykktar.
 
23. gr.
Verði einhver deild félagsins lögð niður, skulu eignir hennar ganga til stjórnar til ráðstöfunar.  Verði félagið lagt niður skulu eignir þess afhentar Stykkishólmsbæ til varðveislu og afhendast síðar félagi er stofnað yrði með hliðstæðum markmiðum.
 
24. gr.

Aga- og siðanefnd félagsins er tilnefnd á aðalfundi félagsins til eins árs í senn. Hún skal skipuð formanni ásamt 4 öðrum aðilum, tveimur af hvoru kyni sem ekki eru tengdir stjórnum félagsins. Kjósa skal tvo varamenn, einn af hvoru kyni. Komi upp mál sem vísað er til nefndarinnar hefur formaður og stjórn viðkomandi deildar sem málið tengist, rétt á að koma á fund með aga- og siðanefnd og koma skoðunum þeirra á framfæri. Hvorki formaður né stjórnarmenn skulu sitja fund þar sem endanleg niðurstaða er rædd og tekin. Við meðferð máls er nefndinni heimilt að leita sér upplýsinga eða aðstoðar utan félagsins um hvað eina sem má verða til að upplýsa um málavexti. Nefndin skal hafa siðareglur félagsins til hliðsjónar þegar mál eru tekin fyrir. Aðila skal ávallt gefinn kostur á að koma að sínu sjónarmiði áður en mál er tekið til afgreiðslu.
 
25. gr.
Lögum þessum er ekki hægt að breyta nema á aðalfundi félagsins.  Þau öðlast þegar gildi og eru jafnframt eldri lög félagsins úr gildin fallin.
Samþykkt á aðalfundi 11. febrúar 1995
 
Lög samþ. í janúar 1991
Breyting á 16. grein í febrúar 1995